หน้าแรกเที่ยวเชียงใหม่ | แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่
ที่พักแนะนำในเชียงใหม่โปรโมชั่นโรงแรมที่พักในเชียงใหม่


ชอบเรื่องนี้ช่วยกด Like กด Share ให้ด้วยนะครับ

พระตําหนักดาราภิรมย์ แม่ริม เชียงใหม่

พระตําหนักดาราภิรมย์ อยู่ในอำเภอแม่ริม ตั้งอยู่ริมทางหลวงแม่ริม – สะเมิง 
ห่างจากทางแยกเชียงใหม่ –ฝาง ประมาณ 100 เมตร 
(หรือห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ถึง 10 กิโลเมตร) 
เมื่อปี 2457 พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
ได้โปรดให้สร้างพระตําหนักหลังนี้ขึ้น
หลังจากได้เสด็จฯ กลับไปประทับที่เมืองเชียงใหม่ 
ต่อมาเมื่อสิ้นพระชนม์ลง พระตําหนักและที่ดินโดยรอบจํานวนร่วม 60 ไร่ ก็ตกทอดแก่ทายาท
ภายในพระตำหนักดาราภิรมย์
ในปี 2492 ได้ถูกขายทอดให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ ตํารวจตระเวนชายแดนได้ขอยืมที่ดินแปลงนี้จากจุฬาฯ จัดตั้งเป็นค่าย ดารารัศมี

ต่อมาในปี 2538 ได้มีการคืนกรรมสิทธิ์ให้จุฬาฯ จึงเกิดโครงการปรับปรุงสภาพ พระตําหนักทั้งหมด ซ่อมแซมตัวอาคารที่เป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ในแบบบ้านไทยทรงฝรั่งคล้ายคลึงกับพระที่นั่งวิมารเมฆ พร้อมกับนําอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนพระองค์ภาพถ่ายโบราณมาตกแต่งประดับห้องต่างๆ
และจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และพระกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่าน โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2542 และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รวมทั้งยังได้จัดสร้างอาคารรัศมีทัศนา เพื่อเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และงานด้านศิลปวัฒนธรรม ล้านนา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทุกๆ 3 เดือน รวมทั้งดำเนินโครงการฝึกอบรม งานทางวัฒนธรรมล้านนาต่างๆเช่น ดนตรีพื้นเมือง ช่างฟ้อน การตัดตุง และทำโคม แก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนโดยรอบพระตำหนักดาราภิรมย์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมสำคัญประจำปีคืองานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 9 ธันวาคม ของทุกปีด้านหน้าก็ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ พระอนุสาวรีย์ด้วยสวนกุหลาบพันธุ์ “จุฬาลงกรณ์” ซึ่งเป็นกุหลาบดอกใหญ่สีชมพูที่พระราชชายาฯทรงนําพันธุ์มาจากสมาคมกุหลาบแห่งอังกฤษมา ปลูกด้วยพระองค์เอง พร้อมบริเวณด้านข้างได้รื้ออาคารที่สร้างขึ้นใหม่ออกไป และฟื้นฟูสวนเจ้าสบาย ซึ่งทรงเคยใช้เป็นแปลงทดลองการเกษตรกรรมแผนใหม่

 ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าชมพิพิธภัณฑ์กว่า 40,000 คนต่อปี พิพิธภัณฑ์ฯ ตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมทุกวันเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-17.00น.แผนที่พระตำหนักดาราภิมรมย์ แม่ริม เชียงใหม่
พิกัด GPS 18.915182,98.943929

แผนที่แสดงเส้นทางการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่สู่พระตำหนักดาราภิรมย์ ระยะทางประมาณ 26.6 กิโลเมตร ใช้เวลาขับรถประมาณ 37 นาที

บทความที่ได้รับความนิยม